Privacyverklaring Fysiotherapie Berendes

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke
Fysiotherapie Berendes is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

Fysiotherapie Berendes
locatie Vijfhuizen
Liniewal 4
2141  PA  Vijfhuizen
023 558  31 06
info@fysioberendes.nl
KVK: 69377464
locatie Haarlem
Bernadottelaan 125
2037 GN  Haarlem
023 533 14 55
info@fysioberendes.nl
KVK: 69377464

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Bernadette Berendes-van Dijk
023 558 31 06
info@fysioberendes.nl

Als FG zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de praktijk worden nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd, zal volgens de geldende regels van de AVG afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, en de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzage recht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Wij zijn genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, FysioRoadMap. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • FysioRoadMap
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, FysioRoadMap. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Website
  Via onze website www.fysioberendes.nl wordt vooralsnog geen persoonlijke informatie gevraagd of verzonden.
 • Zorgmail
  Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.
 • Externe organisaties
  Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 • Fysio Prestatie Monitor
  Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. U wordt altijd om toestemming gevraagd of u wilt deelnemen aan deze enquête en toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Rechten betrokkene

 • Recht op inzage
  Dit is het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Recht op correctie/ rectificatie
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op verwijdering
  U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming
  U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op vergetelheid
  U heeft het recht te vragen uw dossier te verwijderen, als dit niet meer verplicht is te behouden om rechtmatige behandeling en dossiervorming naar de zorgverzekeraar te bewijzen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
 • Recht op informatie over inzien gegevens
  Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Recht op dataportabiliteit
  Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U heeft het recht te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op duidelijke informatie wat er met persoonsgegevens gebeurt
  Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren en uw persoonlijke dossier op te stellen/bij te houden.

Het melden van een klacht
Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Fysiotherapie Berendes, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), Bernadette Berendes-van Dijk. U kunt uw klacht per post sturen naar:

Fysiotherapie Berendes
t.a.v. Bernadette Berendes-van Dijk, FG
Liniewal 4
2141 PA  Vijfhuizen

Bovendien kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons- en medische gegevens opslaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij wilt deelnemen aan deze enquête en toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Gegevens van andere organisaties
Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten. De informatie wordt opgeslagen binnen FysioRoadMap, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna vernietigd. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring treedt in werking op 1 juli 2020.